Peritatges judicials en Dret Civil i de Família

El peritatge judicial consisteix en l’avaluació de l’estat mental o psicològic d’una persona o grup de persones – com pot ser una família nuclear o extensa – implicades en un procés judicial. D’aquesta avaluació, realitzada mitjançant instruments i tècniques psicològiques, s’elabora un informe, anomenat   informe pericial, en el qual el psicòleg explica el funcionament psicològic dels individus implicats i exposa les conclusions que se’n desprenen respecte la situació judicial, amb la finalitat d’aportar una valoració objectiva del funcionament o conductes de les persones que ajuden al jutge a dictar la sentència.

A Cintra elaborem avaluacions encaminades a la redacció d’un informe pericial en els següents àmbits:

Dret de Família: Valoracions de les necessitats del menor i de les capacitats parentals

 • Atribució i modalitat de la custòdia dels fills i règim de visites en cas de divorci, nul·litat o separació matrimonial
 • Privació dels drets parentals dels progenitors
 • Valoracions encaminades a acollides i adopcions
 • Avaluació de la Pàtria Potestat

Dret Civil:

 • Protecció de menors en situacions de risc o de desemparament
 • Tutela i incapacitació d’adults
 • Internaments psiquiàtrics involuntaris
 • Valoracions de seqüeles i danys psicològics

Procés  de la perícia judicial

Es realitza en 4 etapes:

 • Entrevista inicial: es  valora la rellevància dels factors psicològics del cas exposat i es determina si és procedent la realització d’una avaluació psicològica i d’un informe pericial.

En cas que es decideixi peritar, es comunica al client com es durà a terme el procés (nombre d’entrevistes i tècniques utilitzades) i es presenta el pressupost.

 • Avaluació: entrevistes de recollida d’informació i aplicació de tècniques psicològiques.
 • Informe: descripció de la situació pericial, del funcionament de l’individu, conclusions i proposta. Comunicació i explicació al client de la informació inclosa en l’informe.

Ratificació i defensa de l’informe pericial davant al jutge, en cas de necessitat.