Les Constel·lacions Familiars

Les constel·lacions familiars com a tècnica terapèutica són una eina fenomenològica de treball individual o grupal, basada en la teoria i la visió sistèmica aplicada als sistemes humans desenvolupada per Bert Hellinger i complementada pel treball de molts terapeutes experts a nivell mundial.

Per mitjà d’aquest mètode, s’identifiquen punts nodals que puguin estar afectant a l’individu, al sistema familiar, laboral o social en què es desenvolupa. A partir de les observacions que es fan durant el treball, amb el suport dels participants s’intervé sobre el sistema acompanyant a l’interessat a comprendre i trobar mitjans per al restabliment de l’ordre, del flux de les seves relacions i en molts casos la restitució de vincles perduts.

Estar d’acord amb el seu destí i ocupar el lloc que li correspon en els grups amb els quals interactua li permet desenvolupar el seu projecte de vida d’una manera més harmònica i sostenible.

Les constel·lacions familiars i sistèmiques són útils en tot tipus de contextos familiars, socials i relacionals. Actualment s’usen en l’àrea familiar, educatiu, empresarial i social.