Mariona Díaz

Dades acadèmiques

 • Llicenciatura de Psicologia, James Cook University, Austràlia, Col·legiada número 24982 al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
 • Màster en Psicologia General Sanitària (en curs)
 • Postgrau en Psicologia, James Cook Univerity, Austràlia
 • Estudis del Màster de Psicologia de l’Educació, Monash University, Austràlia
 • Acreditació en Teràpia de Sistemes de ‘Relationships Austràlia’
 • Acreditació com a Psicoterapeuta Familiar y de Parelles de ‘Relationships Austràlia’
 • Diploma de Teràpies Expresives de l’Institut Australià de Teràpies Expressives
 • Estudis de Psicoteràpia Infantil, Monash University, Austràlia
 • Nombrosos seminaris i cursos de Teràpia Narrativa del Dulwich Centre, Austràlia
 • Nombrosos seminaris i cursos de formació en Terapia Gestalt, en neurobiologia del trauma (Australian Chilhood Foundation), en trastorns de l’espectre Autista (TEA) i en dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDH), i també en problemes d’aprenentatge i comportamentals.

 

Activitat professional

 • Facilitadora del Cercle de Seguretat del Circle of Security International (EUA) Programa per a pares i nens
 • Asesora familiar per al jutjat de famiies de Queensland, Australia
 • Psicoterapeuta infanto-juvenil, familiar i de parelles a dierents centres de Queensland, Australia
 • Psicóloga Educativa al Ministeri d’Educació de Queensland, Australia
 • Consulta privada a Reus, Tarragona i Barcelona

 

Studies

 • Bachelor of Psychology, James Cook University, Australia, Registration number 24982 in the Official College of Psychology of Catalonia.
 • Master’s Degree in General Health Psychology (ongoing)
 • Postgraduate in Psychology, James Cook University, Australia
 • Studies of the Master of Educational Psychology, Monash University, Australia
 • Accreditation in Systems Therapy, ‘Relationships Australia’
 • Accreditation as a Family and Couples Psychotherapist, ‘Relationships Australia’
 • Diploma of Expressive Therapies of the Australian Institute of Expressive Therapies
 • Child Psychotherapy Studies, Monash University, Australia
 • Numerous seminars and courses in Narrative Therapy at the Dulwich Center, Australia
 • Numerous seminars and training courses in Gestalt Therapy, in trauma neurobiology (Australian Chilhood Foundation), in autism spectrum disorders (ASD) and in attention deficit hyperactivity disorder (TDH), and also in learning and behavioral problems.

 

Professional activity

 • Circle of Security Facilitator (Circle of Security Interntional, USA), Parenting Program;
 • Family Consultant for the Family Court of Australia;
 • Childhood, family, and couples psychotherapist at various centers in Queensland, Australia;
 • Educational Psychologist for the Department of Education, Queensland, Australia;
 • Private practice in Reus, Tarragona and Barcelona

Psicoterapia en catalan, castellano y inglés