PROTECCIÓ DE DADES Li informem que les dades personals obtingudes mijançant aquesta pàgina web, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades en un fitxer del qual és responsable ASSUMPTA JUNYENT I MASANÉS, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l’entitat que pogués ser del seu interès. ASSUMPTA JUNYENT I MASANÉS es compromet a usar aquestes dades, únicament per a la finalitat anteriorment mencionada. L’interessat declara tenir coneixement de la destinació i ús d’aquestes dades personals mitjançant la lectura de la present clàusula. L’enviament de qualsevol e-mail implica l’aceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació o oposició en els termes establerts a la Ley Orgánica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça: ASSUMPTA JUNYENT I MASANÉS,  C/ Casanova, 46, 3r.4a – 08011 BARCELONA, o enviant un correu electrònic a info@cintrapsicologia.com

PROTECCIÓN DE DATOS Le informamos que los datos personales obtenidos mediante esta página web, así como su dirección de correo electrónico, han sido incorporados en un fichero del cual es responsable ASSUMPTA JUNYENT I MASANÉS, con la finalidad de atender sus consultas y enviarle información relacionada con la entidad que pudiera ser de su interés. ASSUMPTA JUNYENT I MASANÉS se compromete a usar los datos recogidos mediante esta página web, únicamente para la finalidad anteriormente mencionada. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. El envío de cualquier e-mail implica la aceptación de las cláusulas expuestas. Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, puede hacerlo a la siguiente dirección: ASSUMPTA JUNYENT I MASANÉS,  C/ Casanova, 46, 3r.4ª – 08011- BARCELONA, o enviando un correu electrònic a info@cintrapsicologia.com